Rep sidem sabuderen jagat pawenangan. Urat-urat angin mingkin rengkeng nembongan. Pulasna beureum saga. Mega-mega mancawura lir diturih pirang-pirang ambekan nu saheng sapanjang tegal baranahan. Manglaksa layon perlaya. Banjir getih pagalo jeung halimun lebu nu rabeng ngeput langit. Najan lamba hujan kembang kahyangan, seungitna taya pangawasa. Kurusetra hanyir suwur bau hangru. Sedeng matapoe meh-mehan bencar teu wasa nandangan jajaten nu keur tarung di tegal pati. Dua satria pilih tanding, dua satria sakembaran, dua satria sagetih sabalung, dua satria putra kunti, Karna lan Arjuna.

SAJAK SERAT SARWAKARNA
SAJAK SERAT SARWAKARNA

Dua pasang soca silih teuteup, dua rasa ngagalura. Kokolebatan deui ringkang lewang sang Purabaya nu nyangsaya na lahunan mega malang sabada palastra disasaak konta nu mesat teu kadalian. Najan raga beusi persani teu wasa ngungkulan takdir, sukma Purabaya ngolebat ninggalkeun garba nu ngoleang lir kakayon oyong-oyongan, dipapag sono Kalabendana nu nguniang tina Suluk Mahasukma. Ragana ninggang Kyai Jatisura, kareta perang Karna nu teras bencar teu mangga pulia. Ngantunkeun Salya, sang kusir nu eungeuh kana uga Bharatayudha, nu telik kana taktik Kresna. Geus kitu unggelna Konta moal bisa di pake deui pikeun ngalancan musuh utama nyatana Arjuna kalangkangna sorangan.

[lock][/lock]

“Raka Adipati, aya caang kaula datang, aya poek salira miang. Caang salira Batara Surya iuh kaula Batara Indra. Poek jeung caang nyatana hukum nu sajati.” Cek Arjuna. Sorana bangun ngungun sabada jiwana kasimbeuh Bhagawatgita.

“Arjuna, palagan yuda lain perang antara anjeun jeung kaula, tapi perang antara Karna jeung Karna. Geus teu perlu agul ku kasakten, anjeun jeung kaula sadarah sakocoran, saguru saelmu, satata satatar. Bongan aya kecap Karna Tanding nu ngandung harti dua babandingan. Jirimna nembrak lir eunteung jeung nu ngeunteung.” Tembal Karna.

Bruh breh mangsa lawas narembongan. Lara balangsak ti bubudak, nincak sawawa nitih sungkawa. Dilarung kunu jadi indung, ditundung kunu jadi dulur, di usir dipulung kusir. Dewasa di Astina, babakti ku pangarti jeneng janten Adipati. Basukarna gelarna dipulung minantu ku Prabu Salya. Kelir asih jeung kakasih, Putri Surtikanti kapiati. Kari-kari kiwari maju ka medan jurit jadi senapati Astina pikeun ngalawan musuh nu nyatana dulur sorangan.

“Lajuning laku satria. Sarwa papada senapati, sarwa papada ditangtayungan ku dua dewa, Indra jeung Surya, sarwa dikusiran ku dua raja, Kresna jeung Salya. Kalayan tunggang dua kareta kembar paparin dewa nyaeta Kyai Surasakti jeung Kyai Jatisura. Salira Karna Ladak, ari Kaula Karna Tumungkul. Prak ayeuna cuang hanca bangkarak carita, inggis leuir manten.” Cek Arjuna bari turun tina kareta perangna. Salya jeung Kresna pada nyakseni dua satria kembar turunan Kuntiboja adu hareupan.

“ Ki Adi, kaula tandang ngalawan takdir sorangan. Salira tandang jadi tameng dada pandawa Sareatna, salah saurang kudu binasa, mun teu kitu, hakekatna Pandawa moal aya Lima. Pek geura pentang Pasopati, mo inggis kaula ladenan ”

Di gegana wiati saratus widadari disamping ruruhit hinis nurih langit ku citangis, mega bedah ku cimata. Kilat patingjorelat ngabelek angin janten manglaksa kembang samoja nu mawur mancawura saampar tegal kurusetra. Sengitna, sendu ka awun-awun lir ngibaran papaten ka para istri nu dikantun miang ku salaki ka medan perang.

Raray Karna kahibaran Batara Surya. Cahayana ngempur taya aling-aling. Sedeng soca Arjuna janten pangiuhan mangpirang rasa nu serab tina kasombongan perang. Sukma-sukma nu palastra kumalayang dina lambaran cahaya jeung mega, nu nyimbutan dua jirim nu di tepungkuen ku takdir. Tegal Perang jadi palagan darma, milik anjeuna duaan.

“ Yayi Arjuna, geus kudratna bumi lamba, didieu kula baris palastra ku ruruhit nasib tapi kula sadrah kana uga yen satemena Bharatayudha nyaeta perang ngalawan laku lampah. Barata hartina perang na pabaratan antara bener ngalawan salah. Tegal Kusetra ngandung suluk. Tegal hartina lapang, kuru hartina leutik atawa begang, ari Setra hartina beresih. Falsafahnya nyaeta tegal anu leutik tapi beresih nu kauger ku kurungan. Pandawa aya lima hartina pancaindra, ari Kurawa aya saratus hartina perlambang nafsu. Harti nu leuwih jero tina Bharatayudha nyaeta perang pamadegan, perang jeung hawa nafsu atawa perang batin !”

Jagat raya pramudita deder pater dedet erawati. Bumi gonjang ganjing, langit kingkilaban tingburisat silalatu matapoe sabada Karna cacap cumarita.

“ Raka Adipati Anjeun nyatana satria sajati nu tandang lantaran babakti ka nagara, lain bumela ka kurawa nu angkara, Palagan Yudha jadi tempat keur mulang kana sajatining rasa.” Arjuna nyarita dumareuda.

Dua kakasih dewata muserkeun rasa katresna. Nyiar hibar manunggaling sukma sajati. Buana Pancatengah dadak peteng, dua paneuteup nu keur tarung lir ruruhit kahayang. Dua raray pindah raga, Arjuna jeung Karna patukeur rupa, ceplesna taya beda, ringkakna taya nu apal, bubuhan sakembaran.

Meh bareng jeung samagaha nu peuray ku hibar cahaya matapoe, sakilat Pasopati ngajorelat niir genggerong salah sahiji jirim nu keur paeunteung-eunteung. Mastakana sapat paturay raga, ninggang lemah nu cipruk ku cimata jingga dewa-dewi. Lemah Kurusetra ngungun, pulas langit racak tapak tatu tina seahna bangbaluh.

Hiji satria tumpur binasa, taya nu apal saha sahana. Kari kidung asih Kunti, indung nu ditundung kaheman, natrat peteng na langit karadak. Palagan Kuru hujan malati tina permati nu sajati. ngadalingding seungitna, nyambuang na alam pawenangan.

Kembang pinetik sumedeng mekar sinebaran sari, tutup lawang sigotaka.

(carpon ieu dijantenkeun pagelaran Kolosal Metateater ku Wayang Ajen Parwa Pujangga di acara Anugrah Budaya Nasional Kementrian Pariwisata di Teater Tanah Airku, TMII, Festival Ekspresi Kebebasan di TIM, jeung Ulang Tahun Kota Bekasi. Dalang Ki Wawan Ajen Gunawan, Sutradara Pandu Radea. keterangan foto adegan Tari Komposisi Karna Larung. Penari Teh Lina Codel, photo Ray Bachtiar )

 

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here